KKB KREDİ KAYIT BÜROSU ANONİM ŞİRKETİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)


1.    VERİ SORUMLUSU 

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.findeks.com/kisisel-veri-isleme-politikasi adresinden erişilebilen KKB Kredi Kayıt Bürosu Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.


2.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,  Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin tesisi ve bu kişilerle olan ilişki ve operasyonların yürütülmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve hizmetlerin sürekliliği ile memnuniyetin sağlanması için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.


3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında tüm bankalar da dahil Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi üyesi kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalanan ve açık rızanız kapsamında kişisel verilerinizin paylaşıldığı kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilecektir.


4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından ürün ve/veya hizmet başvurularının alınması, değerlendirilmesi, takibi ve/veya tamamlanmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası ile müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi amaçlarıyla, güvenli sistem entegrasyonları ve benzeri kanallarla benzeri kanallarla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, meşru menfaat, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleriyle) kapsamında toplanabilmektedir.


5.    KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
•    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
•    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

 

 

 

Merhaba, ben Bilgiç.

Bilgi almak istediğiniz konular için size yardımcı olabilir miyim?

EvetHayır

Bilgiç